دکتر حسن فصولی

متخصص زنان و زایمان

شماره نظام پزشکی 12386

بورد تخصصی بیماری ها و جراحی های زنان زایمان غیر طبیعی نازائی

  • انتخاب پزشک
  • انتخاب تاریخ و ساعت
  • انتخاب معاینه و پرداخت
  • تایید نهایی